ЕКО ПРОЕКТ

Од 2012 година сме вклучени во проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Во рамките на овој проект се изработи план на активности што редовно се реализира и така се придонесува за здрав живот и здрава средина.

Изготвен е Еко кодекс на училиштето, а со негово почитување се придонесува за подобрување на хигиената во училиштето. Формирана е Еко патрола која одговорно и совесно ја извршува својата работа, а сите заедно се грижиме за целосна примена на ЕКО правилникот.

Во овој период започнуваме со имплементација на проектот за мултиетничка интеграција во образованието.

Од оваа учебна година во просториите на нашето училиште се отвори детска градинка, каде се создадоа услови за воспитание и образование за децата од најмала возраст во Велгошти.

ouzivkocingo

Leave a Comment